Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük. 

Az Adatkezelő megnevezése: Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
Elérhetőségeink:
Postai címünk: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 39.
Email címünk: titkarsag@veinszol.veszprem.hu
Telefonszámunk: 06/88/425-805
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Papp Bálint
Elérhetősége (email címe): drpapp.balint@hanganov.hu

 

Bevezető, az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink, munkavállalóink és szerződéses partnereink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységeinkkel összefüggésben folytatott minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, különösen pedig az alábbiaknak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
 • 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Az adatkezeléseink során alkalmazott további jogszabályi előírásokról részletes információkat olvashat az adatkezelési tevékenységeinket bemutató alábbi fejezetekben.

Az általunk végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson egyaránt alapulhatnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az önkéntes hozzájárulásán alapuló, illetve a jogszabályban meghatározott, kötelező adatkezelésekkel kapcsolatban információs önrendelkezéshez fűződő jogainak érvényesítését a jelen tájékoztatóban, az alábbiakban részletesen meghatározottak szerint biztosítjuk.

Az adatkezelés biztonsága

A személyes adatok kezelésének jogszerűségét és biztonságát az alábbi főbb intézkedésekkel garantáljuk:

 • személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk;
 • kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükségesek;
 • a személyes adatokat kizárólag addig kezeljük, ameddig azok kezelését törvény előírja, illetve lehetővé teszi;
 • a személyes adatokat töröljük, amennyiben további kezelésükhöz az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre vagy ahhoz nincs törvényi jogalap (pl.: ha az adatkezelés célja megszűnik vagy az adatkezelés előzetesen meghatározott időtartama letelik);
 • a személyes adatok kezeléséhez (tárolásához, feldolgozásához, továbbításához, stb.) használt informatikai rendszereink és eszközeink védelméről korszerű, az ismert kockázatokkal arányos informatikai biztonsági megoldások alkalmazásával gondoskodunk, ezek által biztosítva a kezelt adatok illetéktelen hozzáférés, jogosulatlan módosítás vagy törlés, illetve megsemmisülés elleni védelmét;
 • az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz és a papír alapú iratokhoz a hozzáférést munkatársaink számára is engedélyhez kötjük, a jogosultságok kiosztásának alapelve, hogy kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges adatokat ismerhetik meg;
 • az iratkezelést zárt területen, védett helyiségeinkben végezzük;
 • a személyes adatok kezelését végző, azokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaink a munkavégzésük során megismert, tudomásukra jutott információkra vonatkozóan titoktartási kötelezettségükről írásos nyilatkozatot tesznek;
 • a személyes adatok kezelésében, feldolgozásában, illetve azok továbbításban érintett szerződéses partnereink esetében gondoskodunk arról, hogy az adatok biztonságos továbbítására és bizalmas kezelésére vonatkozó szerződéses garanciális feltételek megkötött megállapodásainkban érvényesüljenek.

Az Ön jogai

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak (pl.: neve, címe, telefonszáma, stb.), vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken!

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás teljesítését.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag munkatársaink, valamint a jogszabályi előírások alapján kijelölt azon közigazgatási szervek jogosultak, amelyek számára adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése során bizonyos információkat – például az adott ügy intézéséhez szükséges adatokat – kötelesek vagyunk továbbítani.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képeznek ez alól a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelező adatszolgáltatások, amelyek esetében azokat az adott közigazgatási szerv, illetve hatósági vizsgálat esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez jogszabályi előírásban meghatározott feladatunk.

Az adatkezelési tevékenységeinket részletesen bemutató következő fejezetekben az adattovábbítás címzettjeiről további információkat olvashat.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze számunkra fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám: +3613911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Adatkezelési tevékenységeink

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk az intézményünket érintő, a közösség számára jelentőséggel bíró hírekről, eseményekről és rendezvényekről, amelyek kapcsán kép-, illetve videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az oldalon keresztül közvetlenül vagy közvetett módon végzett adatkezelésekről részletes tájékoztatót talál weboldalunkon.

Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.
A kezelt adatok köre: A publikált tartalmakon (felvételeken) szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom törlésének időpontjáig.
Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk, ugyanakkor a weboldalon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az adott oldalt.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk.

Az adatkezelés célja: Az érdeklődők tájékoztatásának biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.
A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

·         név,

·         email cím,

·         telefonszám,

·         cím (postázási cím).

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük a megadott adatokat.
Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

Közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés

A működésünkkel, tevékenységünkkel kapcsolatos közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, közzétételi kötelezettségünk teljesítése céljából nyilvánosságra hozzuk.

Közérdekű adatot bárki igényelhet elérhetőségeinken, amelynek teljesítése kapcsán az alábbi adatkezelést végezzük.

Az adatkezelés célja: A közérdekű adatigénylés teljesítése, valamint az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylés azonosítása, az adatigényléshez kapcsolódó költségtérítés megállapítása és pénzügyi teljesítésének biztosítása, bizonylatolása.
Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

·         GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (2) bekezdés és 29. § (1b) bekezdés,

·         az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

·         Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

·         az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt adatok köre:

·         adatigénylő neve,

·         elérhetőségei (az adatigénylés formájától függően: postázási cím, email cím, telefonszám),

·         igényelt adatok köre,

·         költségtérítés megállapításához kapcsolódó számlázási adatok (név, számlázási cím, adószám)

Az adatkezelés időtartama: A közérdekűadatigényléssel összefüggésben megadott személyes adatokat az adatigénylés teljesítését követő egy év elteltével töröljük. A költségtérítéssel járó adatigénylések teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.
Az adatok továbbítása: Amennyiben költségtérítés is megállapításra kerül, akkor a közérdekű adatigénylés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kötelesek vagyunk átadni.

Szociális ellátás biztosításához kapcsolódó adatkezelés – ellátottak nyilvántartása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetében az ellátottakról a hatályos jogszabályokban meghatározott dokumentációkat, adatlapokat (pl.: gondozási-, illetve tevékenységi napló) és nyilvántartásokat kötelességünk vezetni.

Az adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése (ellátottak nyilvántartása)
A kezelt adatok köre:

A kérelmező, illetve ellátott alábbi adatai:

·         természetes személyazonosító adatai,

·         Társadalombiztosítási Azonosító Jele,

·         telefonszáma,

·         lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,

·         állampolgársága (bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat)

·         cselekvőképességére vonatkozó adat,

·         a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

·         a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

·         Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·         a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatok továbbítása:

A jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok felé az adatokat kötelesek vagyunk továbbítani.

A táplálékallergiás és diétás étkeztetés biztosítása céljából az ehhez szükséges személyes adatokat továbbítjuk a Bakonygaszt Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti u. 2.) táplálékallergiás és diétás étkeztetés biztosító szolgáltató partnerünk részére.

A feladatellátásunk során használt étkező nyilvántartó szoftver üzemeltetője a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. (1022 Budapest, Fillér u. 2.).

Rendezvényen rögzített kép- és videófelvételek

Az általunk szervezett rendezvényeken esetenként kép- és videófelvételek is készülhetnek, amelyeket a nyilvánosság tájékoztatása, az adott rendezvény, program, illetve az intézményünk népszerűsítése céljából nyilvánosságra hozunk.

A nyilvánosságra hozatal tényéről és helyéről az adott rendezvényről szóló adatkezelési tájékoztatóban minden esetben részletes információkat biztosítunk.

Az adatkezelés célja: A nyilvánosság tájékoztatása, az adott rendezvény, program, illetve az intézményünk népszerűsítése.
A kezelt adatok köre: A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonását (törlés kérése) követően haladéktalanul.
Az adatok továbbítása: Az adott rendezvény, program kapcsán az adatok nyilvánosságra hozatala, publikálása céljából a felvételeket esetenként továbbítjuk, például a sajtó képviselőeinek. Az adattovábbítás tényéről és címzettjéről az adott rendezvényről szóló adatkezelési tájékoztatóban minden esetben részletes információkat biztosítunk.

Szerződéses partnerek adatainak kezelése

Szerződéses partnereink jogi személyek (cégek, vállalkozások), ugyanakkor a céges kapcsolattartói adatok tartalmazhatnak olyan, a természetes személy azonosítására alkalmas információkat (pl.: email cím előtagjában a név), amelyek személyes adatnak minősülnek, az adatkezelés biztonságáról és jogszerűségéről ezek esetében emiatt szintén gondoskodunk.

Az adatkezelés célja: A szerződéses partnerek nyilvántartása, a partnerekkel való kapcsolattartás biztosítása, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:

Szerződésen, valamint a számviteli- és adóügyi törvények előírásai szerint jogszabályon alapul az adatkezelés:

·         az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

·         a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

·         Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

·         a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

·         az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján.

A kezelt adatok köre:

A szerződéses partnerek (jogi személyek), illetve képviselői, kapcsolattartói (természetes személyek) beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, a szerződés jogszerűségének igazolásához, továbbá a számlák- és egyéb pénzügyi bizonylatok kiállításához szükséges adatok közül az alábbi adatok:

·         név (cég tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),

·         cím (székhely, számlázási cím),

·         adószám,

·         email cím,

·         telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A szerződések jogszabályban meghatározott megőrzési ideje 10 év.

A szerződéskötéshez kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatok megőrzése a szerződésből eredő követelések elévüléséig tarthat.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok továbbítása: A teljesítéshez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kötelesek vagyunk átadni.

Álláspályázatra jelentkezők adatai

A szükséges munkaerő biztosítása kiemelten fontos számunkra. A megfelelő szakemberek megtalálása, kiválasztása céljából alkalmanként álláspályázatokat hirdetünk meg.

Az adatkezelés célja: A feladatellátás folyamatos biztosításához szükséges humánerőforrás biztosítása, a munkakör betöltésére alkalmas (megfelelő kompetenciákkal rendelkező) pályázó kiválasztása.
Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekén és az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

·         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

·         a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

·         a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet.

A kezelt adatok köre:

A jelentkezők beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, valamint a munkakör betöltésére való alkalmasságuk előzetes elbírálásához szükséges alábbi adatok:

·         jelentkező neve,

·         születési helye és ideje,

·         anyja neve,

·         állandó lakcíme,

·         ideiglenes lakcíme (tartózkodási hely),

·         postai címe,

·         email címe,

·         telefonszáma,

·         fényképe,

·         önéletrajza,

·         képesítést, szakképzettséget igazoló dokumentumai.

Az adatkezelés időtartama: A benyújtott álláspályázatok elbírálását, illetve amennyiben az érintett (pályázó) a megadott személyes adatai meghatározott, hosszabb idejű kezeléséhez előzetesen hozzájárult, annak lejáratát követően vagy – amennyiben ezt korábbi időpontban visszavonja – az érintett erre vonatkozó kérésének időpontjában töröljük az adatokat.
Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

Munkavállalók személyes adatai – személyügyi nyilvántartás

Munkatársaink adatait a jogszabályban előírt munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és a humánerőforrás menedzsment feladatok támogatása céljából kötelezően előírt módon kezeljük.

Az adatkezelés célja: A munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályokon alapul:

·         a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

·         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

·         a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet,

·         az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény,

·         a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

·         a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

·         a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:

·         munkavállaló neve;

·         születési helye, ideje;

·         anyja neve;

·         személyi igazolvány száma;

·         állandó és ideiglenes lakcíme;

·         állampolgársága;

·         iskolai végzettsége;

·         szakmai, tanfolyami végzettségei;

·         munkakör, telephely, felvétel időpontja;

·         gépkocsivezetői engedélye száma (gépjármű használatára jogosult munkavállalók esetén).

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.
Az adatok továbbítása:

A foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz, illetve a munkavédelmi tevékenységekhez szükséges alap adatokat (név, munkakör, beosztás) szerződéses partnereink (üzemorvos, munkavédelmi szolgáltató) felé továbbítjuk.

Munkavállalóink adatait jogszabályi előírás alapján a

Közszolgálati alapnyilvántartás

Szociális és gyermekvédelmi működési nyilvántartás

központi informatikai rendszerbe kötelesek vagyunk feltölteni.

 

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

Munkavállalók személyes adatai – bérszámfejtés

Az adatkezelés célja: A munkavállalók bér- és járulékelszámolásának biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

·         a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

·         az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·         a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,

·         a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,

·         az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény,

·         a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,

·         a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV törvény,

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók bér- és járulékelszámolásához és kifizetéséhez szükséges személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:

·         munkavállaló neve;

·         adószáma;

·         TAJ száma;

·         bankszámlaszáma;

·         nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagságához kapcsolódó adatok;

·         eltartottjai adatai (név, adószám, TAJ szám);

·         házastársa, élettársa adatai (név, adószám, TAJ szám);

·         munkaköre, beosztása.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.
Az adatok továbbítása:

A bér- és járulékelszámolással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatokat a hatályos adójogi előírásoknak megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a keresőképtelenség esetén (pl.: táppénz) az egészségbiztosítási ellátásokért felelős Magyar Államkincstár felé kötelesek vagyunk bejelenteni.

A bér-és járulékelszámolással kapcsolatos adatokat a Fenntartó számára továbbítjuk.

Menetlevelek adatai

Gépjárműveink használata menetlevél vezetéséhez kötötten történik, amelynek minimálisan tartalmaznia kell a hatályos jogszabályi előírások alapján a gépjármű vezetőjének – és ha van, akkor az utasa – nevét is.

Az adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

·         a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,

·         az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

·         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt adatok köre:

Gépjármű használatára jogosult munkavállalók alábbi adatai:

·         gépjármű vezető, illetve utas neve,

·         gépjármű azonosító adatai (forgalmi rendszám).

Az adatkezelés időtartama: A menetlevelek megőrzési ideje a hatályos számviteli előírások alapján 8 év. Ennek elteltével töröljük az adatokat, illetve leselejtezzük, megsemmisítjük a bizonylatokat.
Az adatok továbbítása: A menetleveleket nem továbbítjuk, viszont esetleges vizsgálata során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult azok megismerésére.

Számítástechnikai, infokommunikációs, illetve elektronikus eszközökön tárolt személyes adatok

A kiadott eszközök használatát és adattartalmát nem ellenőrizzük, viszont a laptopokra telepített vírusvédelmi megoldás, illetve az eszközön futó alkalmazások, szoftverek hozzáférhetnek a eszközön tárolt személyes adatokhoz, azok főbb jellemzőiről (pl.: fájl neve, típusa) – például vírusfertőzés esetén – a helyi biztonsági rendszernaplókban naplóbejegyzések készülhetnek.

Tekintettel arra, hogy egyes informatikai rendszereink elérése (pl.: levelezés) ezeken az eszközökön keresztül valósul meg, azokon a munkavégzéshez kapcsolódó információk tárolása, kezelése történik, az eszközök elvesztése, ellopása esetén fennáll a kockázata az illetéktelen hozzáférésnek. Emiatt kiemelten fontos számunkra ezeknek az eszközöknek a megfelelő védelme és biztonságos kezelése.

Az adatkezelés célja: A munkavégzéshez biztosított számítástechnikai, infokommunikációs vagy elektronikus eszközök biztonságos üzemeltetése.
Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályon alapul az adatkezelés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.
A kezelt adatok köre: A munkavállalók által a használatukra átadott eszközön tárolt személyes adataik (pl.: telefonszámok, fényképek, email címek, stb.).
Az adatkezelés időtartama: A munkavégzéshez biztosított számítástechnikai, infokommunikációs vagy elektronikus eszköz munkavállaló általi leadásának időpontjáig a személyes adatait a munkavállaló köteles lementeni és törölni. A leadást követően az eszköz tartalmát töröljük.
Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt.

Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését – a törvényben előírt kötelező adatkezelések kivételével – felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

Kelt: Veszprém, 2020. május 26.

Fábián József

igazgató